Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 15252/06-07-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη του έργου «ΠΜΣ: Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας». Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 14479/30-06-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη, για την υποστήριξη του έργου «ΠΜΣ-Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής» (Κ/Ε 80555) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 14480/30-06-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων εργασίας (πλήρους και μερικής απασχόλησης) με δύο εξωτερικούς συνεργάτες, για την υποστήριξη του έργου «ΠΜΣ-Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» (Κ/Ε 80599) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 14481/30-06-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη, για την υποστήριξη του έργου «Εθνική Συμμετοχή 2018_Tilos_Τεχνολογική Καινοτομία για τη Βέλτιστη Ενσωμάτωση Τοπικού Χαρακτήρα Συστημάτων Συσσωρευτών Ενεργειας_Horizon 2020» (Κ/Ε 80628) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 13288/12-06-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη τριών συμβάσεων έργου με τρεις εξωτερικούς συνεργάτες, για την υποστήριξη του έργου «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής», (Κ/Ε 80582)» Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 13286/12-06-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας με έναν εξωτερικό συνεργάτη, για την υποστήριξη του έργου «Υποέργο 01 - Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» με κωδικό...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 13283/12-06-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας με έναν εξωτερικό συνεργάτη, για την υποστήριξη του έργου «Υποέργο 01 - Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» με κωδικό...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 13280/12-06-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας με έναν εξωτερικό συνεργάτη, για την υποστήριξη του έργου «Υποέργο 01 - Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» με κωδικό...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 13279/12-06-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας με έναν εξωτερικό συνεργάτη, για την υποστήριξη του έργου «Υποέργο 01 - Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» με κωδικό...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 12124/29-05-2020) για υποβολή προτάσεων για μια σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, με έναν εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη του έργου «Προγραμματική Σύμβαση συνεργασίας μεταξύ Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Σαλμονελλών, Σιγκελλών (Ε.Κ.Α.Σ.Σ.) με Εθνικό Οργανισμό Δημοσίας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) 2019-2020» Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση  ...