Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.4521/2018 σε κάθε Α.Ε.Ι. συστήνεται και λειτουργεί Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) με σκοπό να παρέχει εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στα Α.Ε.Ι. σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο. Οι Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχουν εάν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Οι Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχουν, επίσης, την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής.

 

Αποστολή της Επιτροπής είναι να παρέχει σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στο ΠΑ.Δ.Α. ελέγχοντας το αν κατά τη διεξαγωγή τους τηρούνται οι γενικά παραδεκτές αρχές της ακεραιότητας της έρευνας και της ορθής επιστημονικής πρακτικής. Η Ε.Η.Δ.Ε εξετάζει ιδίως το κατά πόσον προστατεύονται η αξία και τα θεμελιώδη δικαιώματα των προσώπων που συμμετέχουν στην έρευνα, καθώς και αν τα ερευνητικά προγράμματα διενεργούνται με τον απαιτούμενο σεβασμό στα χρησιμοποιούμενα πειραματόζωα, στη βιοποικιλότητα και στο πολιτιστικό περιβάλλον.