Έντυπα – Αιτήσεις

Υποβολή Προτάσεων - Άνοιγμα,Παρακολούθηση,Περάτωση Έργων

 

Δ0 Αίτηση Έγκρισης Υποβολής Έργου
Δ1 Αποδοχή Διαχείρισης Έργου [v06_2022]
Δ2 Προϋπολογισμός Έργου [ΝΕΟ]
Δ2α Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου [ΝΕΟ]
Ο10 Αίτηση για άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού [ΝΕΟ]
ΙΣ1 Πρότυπο Ιδιωτικό Συμφωνητικό με Εταιρία και ΕΛΚΕ
Δ9 Τελικός Επιστημονικός Απολογισμός Έργου
Δ9α Βεβαίωση παραδοτέων

 

Δάνεια - Προκαταβολές

ΔΠ1 Αίτηση Δανεισμού Έργου
Ο1 Εντολή Προκαταβολής [ΝΕΟ]
Ο2 Απόδοση Προκαταβολής [ΝΕΟ]

Απασχόληση Προσωπικού Έργων (Προσκλήσεις, Αναθέσεις, Συμβάσεις)

 

Δ5 Ονομαστική Κατάσταση Απασχολουμένων Πανεπιστημιακών (Μέλη ΔΕΠ ΠΑ.Δ.Α., Μέλη ΕΠ/ΔΕΠ άλλου Ιδρύματος και Υπάλληλοι ΠΑ.Δ.Α.) [ΝΕΟ]
Δ6 Ονομαστική Κατάσταση Απασχολουμένων Τρίτων (Εξωτερικοί Συνεργάτες) [ΝΕΟ]
Δ6β Ονομαστική Κατάσταση Απασχολουμένων Τρίτων (Ευκαιριακά Απασχολούμενοι) [ΝΕΟ]
Δ7 Ονομαστική Κατάσταση Απασχολουμένων με Εξαρτημένη Σχέση Εργασίας [ΝΕΟ]
Δ14 Δήλωση Στοιχείων Φυσικού Προσώπου & Τραπεζικού Λογαριασμού [ΝΕΟ]
Δ14α Υπεύθυνη Δήλωση Συνταξιούχου [ΝΕΟ]
Δ15 Αίτηση Τροποποίησης Σύμβασης Ανάθεσης Έργου [ΝΕΟ]
Δ15α Υπεύθυνη Δήλωση Διακοπής Σύμβασης [ΝΕΟ]
Δ16 Αίτηση για Δημοσιότητα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Απασχόληση Προσωπικού [ΝΕΟ]
Δ16α Πρότυπο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εξωτερικού Συνεργάτη με σύμβαση Έργου [v06_2022]
Δ16β Πρότυπο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εξωτερικού Συνεργάτη με σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου [v06_2022]
Δ16γ Πρότυπο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ανταποδοτικής Υποτροφίας (Υποψήφιος Διδάκτορας, Μεταδιδάκτορας) [v06_2022]
Δ17 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσωπικού [v06_2022]
Δ18 Πρακτικό Αναγνώρισης Συναφούς Προϋπηρεσίας [ΝΕΟ]

Απασχόληση Προσωπικού Έργων (Εντολές Πληρωμής - Αμοιβές)

Ο4 Εντολή Πληρωμής – Απόδοση Αμοιβών [ΝΕΟ]
Ο7 Συνοπτική κατάσταση αμειβόμενων Πανεπιστημιακών [ΝΕΟ]
Ο8 Συνοπτική κατάσταση αμειβόμενων Τρίτων [ΝΕΟ]
Ο9 Συνοπτική κατάσταση αμειβόμενων με Εξαρτημένη Σχέση Εργασίας [ΝΕΟ]
Ο12 Αναφορά εργασίων – Βεβαίωση καλής εκτέλεσης [ΝΕΟ]

 

Προμήθειες Αγαθών, Υπηρεσιών (Διαγωνισμοί, Απευθείας Αναθέσεις, Εντολές Πληρωμής)

Έντυπα διαγωνιστικής διαδικασίας

Δ8 Αίτημα Διενέργειας Διαγωνισμού [v02_2022]

 

Πρακτικά διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας, για διαδικασίες με κριτήριο ανάθεσης «μόνο βάσει τιμής»

Δ8τ1 Πρακτικό Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου [v01_2022]
Δ8τ2 Πρακτικό Ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου [v01_2022]

 

Πρακτικά διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας, για διαδικασίες με κριτήριο ανάθεσης «τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής»

Δ8πτ1 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής [v01_2022]
Δ8πτ2 Πρακτικό Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου [v01_2022]
Δ8πτ3 Πρακτικό Ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου [v01_2022]

 

Πρακτικό Παραλαβής

Δ8ππ Πρακτικό Παραλαβής (διαγωνισμοί) [v01_2022]

 

Έντυπα διαδικασίας απευθείας ανάθεσης

Δ10 Αίτημα Απευθείας Ανάθεσης (για συνολική εκτιμώμενη καθαρή αξία έως και 2.500,00 €) [v01_2022]
Δ11α Έντυπο Έρευνας Αγοράς (για συνολική εκτιμώμενη καθαρή αξία από 2.500,01 € έως και 30.000,00 €) [v01_2022]
Δ11β Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών (για συνολική καθαρή αξία από 2.500,01 € έως και 30.000,00 €, ετησίως) [v05_2022]
Δ11γ Αίτημα Απευθείας Ανάθεσης (για συνολική εκτιμώμενη καθαρή αξία από 2.500,01 € έως και 30.000,00 €, ετησίως) [v02_2022]
Δ12 Πρακτικό Παραλαβής (για απευθείας αναθέσεις με εκτιμώμενη καθαρή αξία από 2.500,01 € έως και 30.000,00 €) [v01_2022]

 

Έντυπα εντολής πληρωμής

Ο5 Εντολή Πληρωμής (Απόδοση Αναλωσίμων, Εξοπλισμού, Υπηρεσιών, Λοιπών Εξόδων) [v01_2022]

 

Μετακινήσεις

Μ1 Αίτηση έγκρισης δαπάνης μετακίνησης
Ο6 Εντολή πληρωμής – Απόδοσης Μετακινήσεων
Ο6α Ημερολόγιο Κίνησης
Ο6β Έκθεση Πεπραγμένων Μετακίνησης

Οικονομικές Ενέργειες Χρηματοδοτήσεων-Εσόδων Έργων

 

Ο3 Εντολή Πληρωμής για Συνεργαζόμενο Φορέα [ΝΕΟ]
Ο11 Αίτηση Ατομικών Πληροφοριακών Στοιχείων Φοιτητών ΠΜΣ [ΝΕΟ]
Ο11α Αίτηση Επιστροφής Διδάκτρων Μεταπτυχιακού [ΝΕΟ]
Ο13 Αίτηση Έκδοσης Παραστατικού (ΤΠΥ) [ΝΕΟ]
Ο14 Αίτηση Έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής [ΝΕΟ]

Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Έργων

Α2α Αίτηση Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Έργων (μόνο από Επιστημονικά Υπεύθυνους)
Α2β Αίτηση Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Έργων από Συνεργάτες (υπογράφεται κα από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο)
Α2γ Αίτηση Ηλεκτρονικής Καταχώρησης Ωρών Timesheets (μόνο από συμβαλλόμενους με υποχρέωση υποβολής timesheet)

 

Αιτήσεις - Διάφορα Έντυπα

Α1 Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης
ΥΔ Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986)