Έντυπα – Αιτήσεις

Υποβολή Προτάσεων - Άνοιγμα,Παρακολούθηση,Περάτωση Έργων

 

Δ0 Αίτηση Έγκρισης Υποβολής Έργου
Δ1 Αποδοχή Διαχείρισης Έργου [ΝΕΟ]
Δ2 Προϋπολογισμός Έργου [ΝΕΟ]
Δ2α Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου [ΝΕΟ]
Ο10 Αίτηση για άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού [ΝΕΟ]
ΙΣ1 Πρότυπο Ιδιωτικό Συμφωνητικό με Εταιρία και ΕΛΚΕ
Δ9 Τελικός Επιστημονικός Απολογισμός Έργου
Δ9α Βεβαίωση παραδοτέων

 

Δάνεια - Προκαταβολές

ΔΠ1 Αίτηση Δανεισμού Έργου
Ο1 Εντολή Προκαταβολής [ΝΕΟ]
Ο2 Απόδοση Προκαταβολής [ΝΕΟ]

Απασχόληση Προσωπικού Έργων (Προσκλήσεις, Αναθέσεις, Συμβάσεις)

 

Δ5 Ονομαστική Κατάσταση Απασχολουμένων Πανεπιστημιακών (Μέλη ΔΕΠ ΠΑ.Δ.Α., Μέλη ΕΠ/ΔΕΠ άλλου Ιδρύματος και Υπάλληλοι ΠΑ.Δ.Α.) [ΝΕΟ]
Δ6 Ονομαστική Κατάσταση Απασχολουμένων Τρίτων (Εξωτερικοί Συνεργάτες) [ΝΕΟ]
Δ6β Ονομαστική Κατάσταση Απασχολουμένων Τρίτων (Ευκαιριακά Απασχολούμενοι) [ΝΕΟ]
Δ7 Ονομαστική Κατάσταση Απασχολουμένων με Εξαρτημένη Σχέση Εργασίας [ΝΕΟ]
Δ14 Δήλωση Στοιχείων Φυσικού Προσώπου & Τραπεζικού Λογαριασμού [ΝΕΟ]
Δ14α Υπεύθυνη Δήλωση Συνταξιούχου [ΝΕΟ]
Δ15 Αίτηση Τροποποίησης Σύμβασης Ανάθεσης Έργου [ΝΕΟ]
Δ15α Υπεύθυνη Δήλωση Διακοπής Σύμβασης [ΝΕΟ]
Δ16 Αίτηση για Δημοσιότητα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Απασχόληση Προσωπικού [ΝΕΟ]
Δ16α Πρότυπο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εξωτερικού Συνεργάτη με σύμβαση Έργου [ΝΕΟ]
Δ16β Πρότυπο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εξωτερικού Συνεργάτη με σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου [ΝΕΟ]
Δ16γ Πρότυπο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ανταποδοτικής Υποτροφίας (Υποψήφιος Διδάκτορας, Μεταδιδάκτορας) [ΝΕΟ]
Δ17 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσωπικού [ΝΕΟ]
Δ18 Πρακτικό Αναγνώρισης Συναφούς Προϋπηρεσίας [ΝΕΟ]

Απασχόληση Προσωπικού Έργων (Εντολές Πληρωμής - Αμοιβές)

Ο4 Εντολή Πληρωμής – Απόδοση Αμοιβών [ΝΕΟ]
Ο7 Συνοπτική κατάσταση αμειβόμενων Πανεπιστημιακών [ΝΕΟ]
Ο8 Συνοπτική κατάσταση αμειβόμενων Τρίτων [ΝΕΟ]
Ο9 Συνοπτική κατάσταση αμειβόμενων με Εξαρτημένη Σχέση Εργασίας [ΝΕΟ]
Ο12 Αναφορά εργασίων – Βεβαίωση καλής εκτέλεσης [ΝΕΟ]

 

Προμήθειες Αγαθών, Υπηρεσιών (Διαγωνισμοί, Απευθείας Αναθέσεις, Εντολές Πληρωμής)

Δ8 Αίτημα Διενέργειας Διαγωνισμού [από 01/06/2021]
Δ8α1 Πρακτικό Διενέργειας Διαγωνισμού (διαδικασίες που διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο) [ΝΕΟ]
Δ8α2 Πρακτικό Εισήγησης Οριστικής Κατακύρωσης (διαδικασίες που διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο) [ΝΕΟ]
Δ8β1 Πρακτικό Διενέργειας Διαγωνισμού (διαδικασίες που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο) [ΝΕΟ]
Δ8β2 Πρακτικό Εισήγησης Οριστικής Κατακύρωσης (διαδικασίες που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο) [ΝΕΟ]
Δ8γ Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής (διαγωνισμοί) [ΝΕΟ]
Δ10 Αίτημα Απευθείας Ανάθεσης (για συνολική καθαρή αξία έως και 2.500,00 €) [από 01/06/2021]
Δ11β Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών (για συνολική καθαρή αξία από 2.500,01 € έως και 30.000,00 €) [από 01/06/2021]
Δ11γ Αίτημα Απευθείας Ανάθεσης (για συνολική καθαρή αξία από 2.500,01 € έως και 30.000,00 €) [από 01/06/2021]
Δ12 Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής (για απευθείας αναθέσεις με καθαρή αξία άνω των 2.500,00 €) [ΝΕΟ]
Ο5 Εντολή Πληρωμής – Απόδοσης Υλικών & Υπηρεσιών (Αναλωσίμων, Εξοπλισμού, Υπηρεσιών, Λοιπών Εξόδων) [ΝΕΟ]

 

Μετακινήσεις

Μ1 Αίτηση έγκρισης δαπάνης μετακίνησης
Ο6 Εντολή πληρωμής – Απόδοσης Μετακινήσεων
Ο6α Ημερολόγιο Κίνησης
Ο6β Έκθεση Πεπραγμένων Μετακίνησης

Οικονομικές Ενέργειες Χρηματοδοτήσεων-Εσόδων Έργων

 

Ο3 Εντολή Πληρωμής για Συνεργαζόμενο Φορέα [ΝΕΟ]
Ο11 Αίτηση Ατομικών Πληροφοριακών Στοιχείων Φοιτητών ΠΜΣ [ΝΕΟ]
Ο11α Αίτηση Επιστροφής Διδάκτρων Μεταπτυχιακού [ΝΕΟ]
Ο13 Αίτηση Έκδοσης Παραστατικού (ΤΠΥ) [ΝΕΟ]
Ο14 Αίτηση Έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής [ΝΕΟ]

Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Έργων

Α2α Αίτηση Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Έργων (μόνο από Επιστημονικά Υπεύθυνους)
Α2β Αίτηση Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Έργων από Συνεργάτες (υπογράφεται κα από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο)
Α2γ Αίτηση Ηλεκτρονικής Καταχώρησης Ωρών Timesheets (μόνο από συμβαλλόμενους με υποχρέωση υποβολής timesheet)

 

Αιτήσεις - Διάφορα Έντυπα

Α1 Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης
ΥΔ Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986)