Έλεγχοι

Έλεγχοι στους οποίους υπόκειται ο ΕΛΚΕ:

ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ, η σημασία, το είδος και η έκταση των ελέγχων στους οποίους υπόκειται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, είναι ιδιαίτερης σημασίας. Επίσης, ουσιαστικός και διαχειριστικός έλεγχος είναι δυνατόν να διενεργείται, από δημοσιονομικούς υπαλλήλους, σε όλα τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά συνέπεια, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας υποχρεούται τόσο να ελέγχει, να παρακολουθεί την ομαλή εξέλιξη των έργων και να λαμβάνει τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη λειτουργία τους και τη νόμιμη και αποτελεσματική χρήση των πόρων, όσο και να προβαίνει σε έλεγχο της νομιμότητας και της πληρότητας όλων των διενεργουμένων από τον υπεύθυνο του κάθε Έργου των Πράξεων.