Σχετικά με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΕΛΚΕ/ΠΑΔΑ) αποσκοπεί στην παραγωγή της θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα πεδία των επιστημών που ενδιαφέρουν άμεσα το Πανεπιστήμιο. Σκοπός του ΕΛΚΕ/ΠΑΔΑ είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προορίζονται για την κάλυψη δαπανών που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών έργων, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την παροχή γνωμοδοτήσεων ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή.