Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Έργων

Στα πλαίσια των υπηρεσιών που παρέχονται από τον ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ, δίνεται  στους Επιστημονικά Υπεύθυνους των ερευνητικών προγραμμάτων η δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των έργων τους.

Με την ενεργοποίηση αυτής, παρέχεται πρόσβαση στις παρακάτω πληροφορίες:

  • Διοικητικά Στοιχεία Έργου: συνοπτικά τα διοικητικά στοιχεία των έργων.
  • Διοικητικές ενέργειες Έργου: αναζήτηση των διοικητικών ενεργειών των έργων.
  • Προβολή στοιχείων εργαζομένων Έργων: αναζήτηση των στοιχείων του επιλεγμένου εργαζομένου.
  • Αναζήτηση Συμβάσεων Έργου: αναζήτηση των συμβάσεων του έργου που έχετε επιλέξει.
  • Οικονομικός Απολογισμός Έργου: λεπτομερής απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης του επιλεγμένου έργου.
  • Οικονομικές ενέργειες Έργου: αναζήτηση των οικονομικών ενεργειών των έργων.
  • Οικονομικές κινήσεις Έργου: αναζήτηση των οικονομικών κινήσεων των έργων.
  • Ανάλυση δεσμεύσεων Έργου: αναζήτηση και ανάλυση των δεσμεύσεων για το επιλεγμένο έργο
  • Υπόλοιπα συμβάσεων Έργου: αναζήτηση των υπολοίπων των συμβάσεων και των εντολών μισθοδοσίας για το επιλεγμένο έργο.

Πρόσβαση στο Σύστημα Παρακολούθησης Έργων μπορούν να έχουν και συνεργάτες διοικητικής υποστήριξης έργων, μετά από έγκριση του ΕΥ.

 

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης ωρών απασχόλησης (πρόσθετης και συμβατικής), σε όλους τους υπόχρεους υποβολής Φύλλων Χρονοχρέωσης.

 

Αν έχετε ήδη εγγραφεί, μπορείτε να συνδεθείτε στο Σύστημα Παρακολούθηση Έργων (https://webrescom.uniwa.gr).

 

Αν θέλετε να εγγραφείτε, συμπληρώστε την αίτηση που σας αφορά και καταθέστε την στο γραφείο Πρωτοκόλλου της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ.