Ανακοινώσεις

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη της υπ' αριθμ. 124364/20-12-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (μερικής απασχόλησης) με ένα εξωτερικό συνεργάτη της υπ' αριθμ. 124385/20-12-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος .  ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη της υπ' αριθμ. 973/17-01-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη σύμβασης της υπ' αριθμ. 124105/19-12-2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.  ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη σύμβασης της υπ' αριθμ. 124105/19-12-2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας.  ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη σύμβασης της υπ' αριθμ. 124105/19-12-2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.  ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με ένα εξωτερικό συνεργάτη της υπ' αριθμ. 1942/24-01-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος .  ...

«Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη σύμβασης της υπ' αριθμ. 124105/19-12-2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών»  ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη σύμβασης της υπ' αριθμ. 1754/22-01-2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη σύμβασης της υπ' αριθμ. 124381/20-12-2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  ...