Ανακοινώσεις

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 106705/18-04-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε Απόφαση Παράτασης (επισυνάπτεται) της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Β κύκλος έως την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 16:00. Πληροφορίες για την Δράση παρέχονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους...

Απόδοση ποσοστού στον ΕΛΚΕ από τους καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες που έχουν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 105210/03-04-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ' αριθμ. 104682/27-03-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 106914/23-04-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπ’ αριθμ. 106872/23-04-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπ’ αριθμ. 106755/19-04-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

«Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης έργου της υπ' αριθμ. 106816/22-04-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος»...