Ανακοινώσεις

"Επικύρωση οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για τη θέση 12 του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της υπ' αριθμ. 19981/01-07-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος".  ...

"Απόφαση αποδοχής οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων και σύναψης συμβάσεων της υπ' αριθμ. 17729/08-06-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος".   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΕΕ 38 12 10 21 Θ. 10.2 Πρακτικό ΕΕ 38 Θ. 10.2  ...

«Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης  της υπ' αριθμ. 27497/10-09-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος». ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΕΕ 38 12 10 21 Θ. 10.1  ...

"Ματαίωση της με αριθμ. πρωτ. 19981/01-07-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως προς τη θέση 137 και ανάκληση της με αριθμ. 34/07-09-2021 (θέμα 10.5) απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ως προς τη θέση 137"     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΕΕ 38 12 10 21 Θ. 12.3    ...

"Απόφαση αποδοχής οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων και σύναψης συμβάσεων για το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της υπ' αριθμ. 19981/01-07-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος".   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΕΕ 38 12 10 21 Θ. 12.4 Πρακτικό ΕΕ 38 Θ. 12.4    ...

"Απόφαση αποδοχής προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων επαναξιολόγησης υποψηφιοτήτων της θέσης 80 και σύναψης συμβάσεων για το Τμήμα Μαιευτικής της υπ' αριθμ. 19981/01-07-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος".    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΕΕ 38 12 10 21 Θ. 12.2 Πρακτικό ΕΕ 38 Θ. 12.2  ...

"Απόφαση αποδοχής οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων και σύναψης συμβάσεων για το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών της υπ' αριθμ. 19981/01-07-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος".    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΕΕ 38 12 10 21 Θ. 12.1 Πρακτικό ΕΕ 38 Θ. 12.1  ...

Ματαίωση της με αριθμ. πρωτ. 19981/01-07-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως προς τη θέση 170 και ανάκληση της με αριθμ. 34/07-09-2021 (θέμα 10.17) απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ως προς τη θέση 170. Απόσπασμα ΣΕΕ 37/05.10.2021 Θ13.5 Πρακτινό Ε.Ε. 37 Θ13.5 ...

Απόφαση αποδοχής οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων και σύναψης συμβάσεων για το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής της υπ' αριθμ. 19981/01-07-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Απόσπασμα ΣΕΕ 37/05.10.2021 Θ13.4 Πρακτικό Ε.Ε. 37 Θ13.4 ...

Απόφαση αποδοχής οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων και σύναψης συμβάσεων για το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της υπ' αριθμ. 19981/01-07-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Απόσπασμα ΣΕΕ 37/05.10.2021 Θ13.3 Πρακτικό Ε.Ε. 37 Θ13.3 ...