Ανακοινώσεις

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπ' αριθμ. 19985/01-07-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Θέση 1: Οριστική κατακύρωση ,Θέση 2 : Προσωρινός πίνακας) Απόσπασμα ΣΕΕ 31/27.07.2021 Θ11.3 ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπ' αριθμ. 18665/18-06-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Προσωρινός πίνακας) Απόσπασμα ΣΕΕ 31/27.07.2021 Θ11.1 ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπ' αριθμ. 18587/17-06-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Προσωρινός πίνακας) Απόσπασμα ΣΕΕ 31/27.07.2021 Θ11.4 ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπ' αριθμ. 19982/01-07-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Οριστική κατακύρωση) Απόσπασμα ΣΕΕ 31/27.07.2021 Θ11.2 ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπ' αριθμ. 18575/17-06-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Προσωρινή κατάταξη) Απόσπασμα ΣΕΕ 30/20.07.2021 Θ9.1 ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ' αριθμ. 18712/18-06-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  ...

Με την υπ. αριθμ. 28-06-07-2021 (θέμα 10.2) απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στη με αρ. πρωτ.: 19981/01-07-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του Υποέργου 1...

«Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ' αριθμ. 10850/07-04-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (προσωρινή κατάταξη).  ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ' αριθμ. 17748/08-06-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  ...

«Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ' αριθμ. 17165/3-06-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος».  ...