Ανακοινώσεις

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης εργασίας μερικής απασχόλησης με ένα εξωτερικό συνεργάτη της υπ' αριθμ. 124333/19-12-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη δύο συμβάσεων της υπ' αριθμ. 123702/16-12-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης εργασίας με ένα εξωτερικό συνεργάτη της υπ' αριθμ. 123703/16-12-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Θέση 01)....

«Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη της υπ' αριθμ. 121543/25-11-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος....

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 121923/29-11-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη της υπ' αριθμ. 119825/30-10-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Θέση 01)...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη δύο συμβάσεων έργου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες της υπ' αριθμ. 121596/25-11-2019πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος....

«Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ένα εξωτερικό συνεργάτη της υπ' αριθμ. 121595/25-11-2019πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος....

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (6ωρη) με ένα εξωτερικό συνεργάτη της υπ' αριθμ. 120276/05-11-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 06 03 12 2019 ΘΕΜΑ 8.1...

Απόφαση έγκρισης σύναψης συμβάσεων λαμβάνοντας υπόψη το με αριθμ. 122170/02-12-2019 πρακτικό της Συνέλευσης του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, που αφορά στο με αριθμ. 121567/25-11-2019 πρακτικό της Επιτροπής ενστάσεων της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες...