Ανακοινώσεις

Γνωστοποιείται ότι, από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και μέχρι την δημοσίευση του ΦΕΚ για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Νόμιμος Εκπρόσωπος του ΕΛΚΕ είναι ο Πρύτανης, Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής. Παρακαλείστε να εφαρμόσετε το ανωτέρω στα αιτήματα, στις συμβάσεις...

Υπόχρεοι σε Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) - Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3213/2013, όπως ισχύουν ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη τριών συμβάσεων ορισμένου χρόνου με τρεις  εξωτερικούς συνεργάτες  της υπ' αριθμ. 112466/10-07-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη δύο συμβάσεων έργου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες  της υπ' αριθμ. 112607/11-07-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη  της υπ' αριθμ. 110781/21-06-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

Σας ενημερώνουμε ότι η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ θα πραγματοποιηθεί στις 29/08/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης της Βιβλιοθήκης (Πανεπιστημιούπολη 1). Προκειμένου να τηρηθούν οι απαραίτητες από το νόμο διαδικασίες, παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα θέματα προς έγκριση από...

Καθορισμός της ωριαίας αποζημίωσης και του ύψους της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των φοιτητών του Ιδρύματος, πρώτου κύκλου σπουδών, που απασχολούνται σε έργα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ...

Καθορισμός του ωρομισθίου και του ημερήσιου ορίου απασχόλησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύματος που θα απασχοληθούν με σύμβαση ανταποδοτικής υποτροφίας...