Ανακοινώσεις

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης εργασίας  της υπ' αριθμ. 109556/07-06-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη τριών συμβάσεων ανταποδοτικής υποτροφίας με τρεις προπτυχιακούς φοιτητές της υπ' αριθμ. 109629/10-06-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ' αριθμ. 108668/28-05-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36, Ν. 4485/2017 για θέματα που αφορούν στα προγράμματα των μεταπτυχιακών σπουδών και τις αμοιβές μελών ΔΕΠ από την συμμετοχή τους σε αυτά...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης εργασίας της υπ' αριθμ. 109592/07-06-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπ' αριθμ. 107653/14-05-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ' αριθμ. 107463/10-05-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ' αριθμ. 106877/23-04-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος...