Ανακοινώσεις

«Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης έργου της υπ' αριθμ. 106835/22-04-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος»...

«Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης εργασίας της υπ' αριθμ. 105523/05-04-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος»...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη τεσσάρων συμβάσεων εργασίας της υπ' αριθμ. 106069/12-04-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

- Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής - Παράρτημα : Άρθρα 21 – 27 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α 38)...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ' αριθμ. 103631/15-03-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ' αριθμ. 103625/15-03-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ' αριθμ. 104024/19-03-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος...