Ανακοινώσεις

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπ' αριθμ. 121188/20-11-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΕΕ 7 10 12 19 ΘΕΜΑ 8.4 9ΛΣ846Μ9ΞΗ ΓΦΙ...

Απόφαση σύναψης σύμβασης λαμβάνοντας υπόψη το με αριθμ. 121803/28-11-2019 πρακτικό του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, που αφορά στο με αριθμ. 120040/01-11-2019 πρακτικό της Επιτροπής ενστάσεων της Σχολής Μηχανικών, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 119254/22-10-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη της υπ' αριθμ. 101065/11-02-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ' αριθμ. 120482/06-11-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΕΕ20 26 11 19 ΘΕΜΑ 10.3 ΩΑΙ346Μ9ΞΗ ΙΑΒ...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ' αριθμ. 120482/06-11-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη της υπ' αριθμ 119508/22-10-2019πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος....

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη της υπ' αριθμ. 115615/30-08-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  ...