Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών

«Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων (εργαστηριακή κλωστική μηχανή), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “Καινοτόμα νυφικά φορέματα και βαπτιστικά ρούχα από ύφασμα ροδάκινου με οικολογική συνείδηση” Τεύχος Διακήρυξης Τ.Ε.Υ.Δ.  ...

Διακήρυξη ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας, άνω των ορίων για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου οικονομικού - λογιστικού - φοροτεχνικού - επιχειρησιακού και σχετικού περιεχομένου. Υπηρεσιών καθημερινής υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας στο προσωπικό του ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ σε θέματα λογιστικά – φοροτεχνικά, υπηρεσιών για τη συνεχή βελτίωση της...

Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), συνολικού προϋπολογισμού #74.400,00# συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) Διακήρυξη (σύνδεσμος προς το επισυναπτόμενο αρχείο διακήρυξης) ΤΕΥΔ (σύνδεσμος προς το επισυναπτόμενο αρχείο ΤΕΥΔ, σε μορφή DOC)...