Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών

Διακήρυξη ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας, κάτω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την προμήθεια εξοπλισμού (80955)   Τεύχος Διακήρυξης Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  ...

"Διακήρυξη ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας, κάτω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την προμήθεια εξοπλισμού (80779)"   Τεύχος Διακήρυξης Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)    ...

«Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων (εργαστηριακή κλωστική μηχανή), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “Καινοτόμα νυφικά φορέματα και βαπτιστικά ρούχα από ύφασμα ροδάκινου με οικολογική συνείδηση” Τεύχος Διακήρυξης Τ.Ε.Υ.Δ.  ...

Διακήρυξη ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας, άνω των ορίων για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου οικονομικού - λογιστικού - φοροτεχνικού - επιχειρησιακού και σχετικού περιεχομένου. Υπηρεσιών καθημερινής υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας στο προσωπικό του ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ σε θέματα λογιστικά – φοροτεχνικά, υπηρεσιών για τη συνεχή βελτίωση της...

Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), συνολικού προϋπολογισμού #74.400,00# συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) Διακήρυξη (σύνδεσμος προς το επισυναπτόμενο αρχείο διακήρυξης) ΤΕΥΔ (σύνδεσμος προς το επισυναπτόμενο αρχείο ΤΕΥΔ, σε μορφή DOC)...