Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων

Δημοσιοποίηση προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων σε Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014 - 2020...

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε Απόφαση Παράτασης (επισυνάπτεται) της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Β κύκλος έως την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 16:00. Πληροφορίες για την Δράση παρέχονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους...