Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων

Στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών σας παραθέτουμε χρήσιμο υλικό με την ονομασία ΕΛΙΔΕΚ χρήσιμες οδηγίες που αφορούν στη προετοιμασία υποβολής  της Ερευνητικής σας Πρότασης.

Στο τελικό βήμα της διαδικασίας υποβολής, σε περίπτωση που χρειαστεί η συμπλήρωση των στοιχείων του Οργανισμού σε κάποια φόρμα υποβολής, μπορεί η/ο κάθε ενδιαφερόμενη/ος να συμβουλεύεται τα σχετικά υποστηρικτικά αρχεία (Χρήσιμα Έντυπα) ή/και να κλείσει διαδικτυακό ραντεβού για Συμβουλευτική Υποστήριξη. ...

Περισσότερα

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης της Δράσης Στρατηγικής Σημασίας «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με φορέα υλοποίησης την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΚ).

Ανακοίνωση (επισυνάπτεται)

Παρουσίαση Δράσης_Υποβολή Πρότασης (επισυνάπτεται)

Η νέα προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων έργων είναι η 30η Μαΐου (13:00, CET).

Στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του προγράμματος Interreg NEXT MED, διατίθεται προϋπολογισμός 103 εκατομμυρίων ευρώ για χρηματοδότηση έργων, ώστε η Μεσόγειος να γίνει πιο έξυπνη, πιο πράσινη, χωρίς αποκλεισμούς και καλύτερα διοικούμενη περιοχή.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Περιορισμοί υποβολής

Σύμφωνα με την ενότητα 4.4.1 των κατευθυντήριων γραμμών για τους αιτούντες,   ...

Περισσότερα

Διαδικασία υποβολής προτάσεων: Ακολουθούν οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων που πρέπει να ακολουθείται, η οποία διαφέρει ανάλογα με τη Δράση για την οποία υποβάλλεται αίτηση.

Οδηγίες Υποβολής Προτάσεων TRUST YOUR STARS

Χρήσιμα έντυπα

1. Το Συμφωνητικό Συνεργασίας σε μορφή κειμένου (word), με ενσωματωμένες τις παρατηρήσεις της Νομικής Υπηρεσίας (επισυνάπτεται)
2. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης που υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο (επισυνάπτεται)
3. ...

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου «SUB4: «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας»

Η Δέσμη Δράσεων «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας» (Trust your Stars) επιδιώκει την υλοποίηση ερευνητικών έργων με τη συμμετοχή Ερευνητών και Ομάδων Ερευνητών διαφόρων επιπέδων εμπειρίας.

Δικαιούχοι της Πρόσκλησης είναι οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. της χώρας. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται για χρηματοδότηση στις δύο δράσεις της Προσκλήσεως, τη Δράση I: «Νέοι Ερευνητές» και τη Δράση II: «Συμπράξεις Ερευνητών διαφορετικών Α.Ε.Ι.». ...

Περισσότερα

Η νέα προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων έργων είναι η 30η Απριλίου (13:00, CET).

Στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του προγράμματος Interreg NEXT MED, διατίθεται προϋπολογισμός 103 εκατομμυρίων ευρώ για χρηματοδότηση έργων, ώστε η Μεσόγειος να γίνει πιο έξυπνη, πιο πράσινη, χωρίς αποκλεισμούς και καλύτερα διοικούμενη περιοχή.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Περιορισμοί υποβολής

Σύμφωνα με την ενότητα 4.4.1 των κατευθυντήριων γραμμών για τους αιτούντες,   ...

Περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης της υπ΄ αρ. πρωτ. 693/15-02-2024 (ΑΔΑ:6ΨΧΣ46ΝΚΠΔ-ΞΟΜ) (Ανακοινοποίηση 20-02-2024) Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου «SUB1.1 Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας ΣΕΑ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180519 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», παρατείνεται έως τη Δευτέρα 15/04/2024 και ώρα 15:00.

Χρήσιμες πληροφορίες στη σελίδα του έργου (Link)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : DIGITAL-2024-ADVANCED-DIGITAL-06-SKILLS: Digital Skills and Jobs Platform (DIGITAL-CSA – DIGITAL Coordination and Support Actions) 

 Project results are expected to contribute to all of the following expected outcomes: 

Connected National Coalitions for Digital Skills and Jobs to the Core Platform. 

The Commission has set ambitious targets in the Digital Decade Policy Programme of increasing to 80% the number of European adults possessing at least a basic level of digital skills and reaching 20 million ICT professionals in Europe, ...

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : DIGITAL-2024-ADVANCED-SKILLS-06-WOMEN: Girls and Women in Digital (DIGITAL-CSA – DIGITAL Coordination and Support Actions) 

 Project results are expected to contribute to all of the following expected outcomes: 

Outcomes and deliverables 

  • A report identifying the main obstacles for girls and women in choosing career as ICT specialists,
  • ...
Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Cloud, data and artificial intelligence DIGITAL-2024-AI-06 

 Project results are expected to contribute to all of the following expected outcomes: 

This call covers the following topics: 

DIGITAL-2024-AI-06-FINETUNE: Making available a high performing open-source European foundation model for fine-tuning (DIGITAL-SME – Digital SME Support Actions) 
DIGITAL-2024-AI-06-IMAGING: AI in support of Quantum-Enhanced Metabolic Magnetic Resonance Imaging Systems (DIGITAL-SME – ...

Περισσότερα