Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 973/17-01-20) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένη πλατφόρμα παρακολούθησης ατμοσφαιρικών ρύπων με τη χρήση δικτύου IoT»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 973/17-01-20) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένη πλατφόρμα παρακολούθησης ατμοσφαιρικών ρύπων με τη χρήση δικτύου IoT»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 973/17-01-20) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένη πλατφόρμα παρακολούθησης ατμοσφαιρικών ρύπων με τη χρήση δικτύου IoT»

– Έντυπο πρότασης

– Υπεύθυνη Δήλωση