Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 6228/13-03-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του Έργου: «ERASMUS+ / ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑ107 – 2019)» (κωδ. 80664).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 6228/13-03-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του Έργου: «ERASMUS+ / ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑ107 – 2019)» (κωδ. 80664).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 6228/13-03-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του Έργου: «ERASMUS+ / ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑ107 – 2019)» (κωδ. 80664).

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη Δήλωση