Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 6210/12-03-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του Έργου: “iReact – Next Generation_iReact NG_Τ1ΕΔΚ-00244” (κωδ. 80543).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 6210/12-03-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του Έργου: “iReact – Next Generation_iReact NG_Τ1ΕΔΚ-00244” (κωδ. 80543).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 6210/12-03-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του Έργου: “iReact – Next Generation_iReact NG_Τ1ΕΔΚ-00244” (κωδ. 80543).

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη Δήλωση