Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 34097/09-11-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη τεσσάρων συμβάσεων εργασίας για την υποστήριξη του έργου «ERASMUS+ /Κλασική Κινητικότητα (ΚΑ131-2021) 2021-1-EL01-KA131-HED-000005218» (Κ/Ε 81020).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 34097/09-11-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη τεσσάρων συμβάσεων εργασίας για την υποστήριξη του έργου «ERASMUS+ /Κλασική Κινητικότητα (ΚΑ131-2021) 2021-1-EL01-KA131-HED-000005218» (Κ/Ε 81020).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 34097/09-11-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη τεσσάρων συμβάσεων εργασίας για την υποστήριξη του έργου  «ERASMUS+ /Κλασική Κινητικότητα (ΚΑ131-2021) 2021-1-EL01-KA131-HED-000005218» (Κ/Ε 81020) και ανάλυση ως ακολούθως:

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 34097/09-11-2021)

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη δήλωση