Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 33262/03-11-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου «Εθνική Συμμετοχή 2019_Safeguarding Cultural Heritage Through Technical And Organisational Resources Management (STORM)» (Κ/Ε 80939).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 33262/03-11-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου «Εθνική Συμμετοχή 2019_Safeguarding Cultural Heritage Through Technical And Organisational Resources Management (STORM)» (Κ/Ε 80939).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 33262/03-11-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου «Εθνική Συμμετοχή 2019_Safeguarding Cultural Heritage Through Technical And Organisational Resources Management (STORM)» (Κ/Ε 80939) και ανάλυση ως ακολούθως:

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 33262/03-11-2021)

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη δήλωση