Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 28988/24-09-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου «HORIZON 2020_ Εργαλεία Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες Διασωστών, για Υποστήριξη Επιχειρήσεων σε Δυσμενή και με Έλλειψη Υποδομών Περιβάλλοντα _RESCUER» (Κ/Ε 80960)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 28988/24-09-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου «HORIZON 2020_ Εργαλεία Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες Διασωστών, για Υποστήριξη Επιχειρήσεων σε Δυσμενή και με Έλλειψη Υποδομών Περιβάλλοντα _RESCUER» (Κ/Ε 80960)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 28988/24-09-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου  «HORIZON 2020_ Εργαλεία Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες Διασωστών, για Υποστήριξη Επιχειρήσεων σε Δυσμενή και με Έλλειψη Υποδομών Περιβάλλοντα _RESCUER» (Κ/Ε 80960) και ανάλυση ως ακολούθως:

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 28988/24-09-2021)

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη δήλωση