Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 28408/21-09-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου «Horizon 2020_First Responder Advanced Technologies for Safe and Efficient Emergency Response_Faster» (Κ/Ε 80618)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 28408/21-09-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου «Horizon 2020_First Responder Advanced Technologies for Safe and Efficient Emergency Response_Faster» (Κ/Ε 80618)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 28408/21-09-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου «Horizon 2020_First Responder Advanced Technologies for Safe and Efficient Emergency Response_Faster» (Κ/Ε 80618) και ανάλυση ως ακολούθως:

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 28408/21-09-2021)

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη δήλωση