Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 28403/21-09-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου «Π.Μ.Σ. Επιστήμη Οίνου και Ζύθου» (Κ/Ε 80707)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 28403/21-09-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου «Π.Μ.Σ. Επιστήμη Οίνου και Ζύθου» (Κ/Ε 80707)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 28403/21-09-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου «Π.Μ.Σ. Επιστήμη Οίνου και Ζύθου» (Κ/Ε 80707) και ανάλυση ως ακολούθως:

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 28403/21-09-2021)

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη δήλωση