Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 28351/21-09-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για την υποστήριξη του έργου «Πρόσβαση: Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών ΠΑΔΑ» (Κ/Ε 80752)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 28351/21-09-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για την υποστήριξη του έργου «Πρόσβαση: Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών ΠΑΔΑ» (Κ/Ε 80752)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 28351/21-09-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για την υποστήριξη του έργου  «Πρόσβαση: Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών ΠΑΔΑ» (Κ/Ε 80752) και ανάλυση ως ακολούθως:

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 28351/21-09-2021)

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη δήλωση