Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 27497/10-09-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας ανταποδοτικής υποτροφίας για την υποστήριξη του έργου «Ανάπτυξη Ευφυούς Πλατφόρμας για την Ολιστική Διαχείριση του Πλέγματος Ενέργειας & Νερού σε Νησιωτικές Περιοχές- DarWEN_T2ΕΔΚ-01578» (Κ/Ε 80820)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 27497/10-09-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας ανταποδοτικής υποτροφίας για την υποστήριξη του έργου «Ανάπτυξη Ευφυούς Πλατφόρμας για την Ολιστική Διαχείριση του Πλέγματος Ενέργειας & Νερού σε Νησιωτικές Περιοχές- DarWEN_T2ΕΔΚ-01578» (Κ/Ε 80820)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 27497/10-09-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας ανταποδοτικής υποτροφίας για την υποστήριξη του έργου  «Ανάπτυξη Ευφυούς Πλατφόρμας για την Ολιστική Διαχείριση του Πλέγματος Ενέργειας & Νερού σε Νησιωτικές Περιοχές- DarWEN_T2ΕΔΚ-01578» (Κ/Ε 80820)και ανάλυση ως ακολούθως:

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 27497/10-09-2021)

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη δήλωση