Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 22936/14-10-2020) για υποβολή προτάσεων, για μία σύμβαση εργασίας με έναν εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη του έργου «Πρόσθετες Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Έργων και Δράσεων ΕΛΚΕ» με Κ/Ε 80511

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 22936/14-10-2020) για υποβολή προτάσεων, για μία σύμβαση εργασίας με έναν εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη του έργου «Πρόσθετες Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Έργων και Δράσεων ΕΛΚΕ» με Κ/Ε 80511

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 22936/14-10-2020) για υποβολή προτάσεων, για μία σύμβαση εργασίας με έναν εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη του έργου «Πρόσθετες Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Έργων και Δράσεων ΕΛΚΕ» με Κ/Ε 80511

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη Δήλωση