Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 22930/14-10-2020) για υποβολή προτάσεων, για μία σύμβαση εργασίας με έναν εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη του έργου «ΠΜΣ-Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» με Κ/Ε 80659

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 22930/14-10-2020) για υποβολή προτάσεων, για μία σύμβαση εργασίας με έναν εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη του έργου «ΠΜΣ-Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» με Κ/Ε 80659

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 22930/14-10-2020) για υποβολή προτάσεων, για μία σύμβαση εργασίας με έναν εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη του έργου «ΠΜΣ-Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» με Κ/Ε 80659

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη Δήλωση