Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 22543/07-10-2020) για υποβολή προτάσεων, για μία σύμβαση έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών ΠΑΔΑ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 22543/07-10-2020) για υποβολή προτάσεων, για μία σύμβαση έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών ΠΑΔΑ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 22543/07-10-2020) για υποβολή προτάσεων, για μία σύμβαση έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών ΠΑΔΑ»

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη Δήλωση