Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 22541/07-10-2020) για υποβολή προτάσεων, για μία σύμβαση έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη του έργου«Επιχορήγηση Φορέων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την Υποστήριξη Χρηστών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για το 2020»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 22541/07-10-2020) για υποβολή προτάσεων, για μία σύμβαση έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη του έργου«Επιχορήγηση Φορέων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την Υποστήριξη Χρηστών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για το 2020»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 22541/07-10-2020) για υποβολή προτάσεων, για μία σύμβαση έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη του έργου«Επιχορήγηση Φορέων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την Υποστήριξη Χρηστών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για το 2020»

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη Δήλωση