Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 22325/21-07-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου «Ταχεία ανίχνευση επιμολυντών και νοθείας σε νωπό γάλα με εμβαπτιζόμενους νανοφωτονικούς αισθητήρες (FOODSENS)__Τ2ΕΔΚ – 01934» (Κ/Ε 80925)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 22325/21-07-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου «Ταχεία ανίχνευση επιμολυντών και νοθείας σε νωπό γάλα με εμβαπτιζόμενους νανοφωτονικούς αισθητήρες (FOODSENS)__Τ2ΕΔΚ – 01934» (Κ/Ε 80925)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 22325/21-07-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου  «Ταχεία ανίχνευση επιμολυντών και νοθείας σε νωπό γάλα με εμβαπτιζόμενους νανοφωτονικούς αισθητήρες (FOODSENS)__Τ2ΕΔΚ – 01934» (Κ/Ε 80925)και ανάλυση ως ακολούθως:

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 22325/21-07-2021)

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη δήλωση​