Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 22305/21-07-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου «ΙNTELLIGENT INFRASTRUCTURE FOR SHIPPING, SUPPLY CHAIN, TRANSPORT AND LOGISTICS” _ENIRISST_ MIS 5027930» (Κ/Ε 80669)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 22305/21-07-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου «ΙNTELLIGENT INFRASTRUCTURE FOR SHIPPING, SUPPLY CHAIN, TRANSPORT AND LOGISTICS” _ENIRISST_ MIS 5027930» (Κ/Ε 80669)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 22305/21-07-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου  «ΙNTELLIGENT INFRASTRUCTURE FOR SHIPPING, SUPPLY CHAIN, TRANSPORT AND LOGISTICS” _ENIRISST_ MIS 5027930» (Κ/Ε 80669) και ανάλυση ως ακολούθως:

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 22305/21-07-2021)

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη δήλωση