Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 22240/21-07-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής»» (Κ/Ε 80582)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 22240/21-07-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής»» (Κ/Ε 80582)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 22240/21-07-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής»» (Κ/Ε 80582)και ανάλυση ως ακολούθως:

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 22240/21-07-2021)

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη δήλωση