Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 18800/07-06-2022) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων εργασίας για την υποστήριξη του έργου «Γραφείο Διασύνδεσης ΠΑΔΑ- (MIS) 5073631» (Κ/Ε 80956).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 18800/07-06-2022) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων εργασίας για την υποστήριξη του έργου «Γραφείο Διασύνδεσης ΠΑΔΑ- (MIS) 5073631» (Κ/Ε 80956).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 18800/07-06-2022) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων εργασίας για την υποστήριξη του έργου «Γραφείο Διασύνδεσης ΠΑΔΑ- (MIS) 5073631» (Κ/Ε 80956) και ανάλυση ως ακολούθως:

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 18800/07-06-2022)

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη δήλωση