Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 18795/07-06-2022) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου «Ευφυής Context-aware Εφαρμογή με σκοπό την Εναρμόνιση των Ατομικών Διατροφικών Επιλογών με τη Μεσογειακή Διατροφή στην Ελλάδα μέσω Τεχνικών Ενισχυτικής Μάθησης» (Κ/Ε 80979).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 18795/07-06-2022) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου «Ευφυής Context-aware Εφαρμογή με σκοπό την Εναρμόνιση των Ατομικών Διατροφικών Επιλογών με τη Μεσογειακή Διατροφή στην Ελλάδα μέσω Τεχνικών Ενισχυτικής Μάθησης» (Κ/Ε 80979).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 18795/07-06-2022) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου  «Ευφυής Context-aware Εφαρμογή με σκοπό την Εναρμόνιση των Ατομικών Διατροφικών Επιλογών με τη Μεσογειακή Διατροφή στην Ελλάδα μέσω Τεχνικών Ενισχυτικής Μάθησης» (Κ/Ε 80979) και ανάλυση ως ακολούθως:

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 18795/07-06-2022)

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη δήλωση