Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 17729/08-06-2021) για υποβολή αιτήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών /τριών ΠΑΔΑ για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για το Εαρινό εξάμηνο του 2020-21 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Κ/Ε 80752)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 17729/08-06-2021) για υποβολή αιτήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών /τριών ΠΑΔΑ για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για το Εαρινό εξάμηνο του 2020-21 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Κ/Ε 80752)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 17729/08-06-2021) για υποβολή αιτήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών /τριών ΠΑΔΑ για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για το Εαρινό εξάμηνο του 2020-21 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Κ/Ε 80752) και ανάλυση ως ακολούθως:

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 17729/08-06-2021)

Παράρτημα 1: «Έντυπη αίτηση υποψηφίου/ας»

Παράρτημα 2: «Υπόδειγμα βεβαίωσης του Τμήματος του/της υποψήφιου/ας»

Παράρτημα 3: «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης 2019».

Παράρτημα 4: «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9».

Παράρτημα 5: «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης περί μη ταυτόχρονης λήψης οικονομικής ενίσχυσης από το ΙΚΥ ή άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα»