Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 124417/20-12-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παράγωγης»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 124417/20-12-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παράγωγης»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 124417/20-12-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παράγωγης»

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη Δήλωση