Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 10850/07-04-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων έργου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες, για την υποστήριξη του έργου «Πολυκριτηριακή Ανάλυση για την Αξιολόγηση των Θεραπειών Αιμορροφιλίας στην Ελλάδα» (Κ/Ε 80913)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 10850/07-04-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων έργου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες, για την υποστήριξη του έργου «Πολυκριτηριακή Ανάλυση για την Αξιολόγηση των Θεραπειών Αιμορροφιλίας στην Ελλάδα» (Κ/Ε 80913)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 10850/07-04-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων έργου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες, για την υποστήριξη του έργου «Πολυκριτηριακή Ανάλυση για την Αξιολόγηση των Θεραπειών Αιμορροφιλίας στην Ελλάδα» (Κ/Ε 80913) και ανάλυση ως ακολούθως:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 10850/07-04-2021)

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη δήλωση