Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 10844/07-04-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας με έναν υποψήφιο διδάκτορα, για την υποστήριξη του έργου «iReact – Next Generation_iReact NG_Τ1ΕΔΚ-00244» (Κ/Ε 80549)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 10844/07-04-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας με έναν υποψήφιο διδάκτορα, για την υποστήριξη του έργου «iReact – Next Generation_iReact NG_Τ1ΕΔΚ-00244» (Κ/Ε 80549)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 10844/07-04-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας με έναν υποψήφιο διδάκτορα, για την υποστήριξη του έργου «iReact – Next Generation_iReact NG_Τ1ΕΔΚ-00244» (Κ/Ε 80549)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 10844/07-04-2021)

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη δήλωση