Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 10843/07-04-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης με έναν εξωτερικό συνεργάτη, για την υποστήριξη του έργου «ΠΜΣ- Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» (Κ/Ε 80563)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 10843/07-04-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης με έναν εξωτερικό συνεργάτη, για την υποστήριξη του έργου «ΠΜΣ- Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» (Κ/Ε 80563)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 10843/07-04-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης με έναν εξωτερικό συνεργάτη,για την υποστήριξη του έργου «ΠΜΣ- Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» (Κ/Ε 80563) και ανάλυση ως ακολούθως:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 10843/07-04-2021)

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη δήλωση