Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 10823/07-04-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη, για την υποστήριξη του έργου «Πρόσθετες Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Έργων και Δράσεων ΕΛΚΕ» (Κ/Ε 80511)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 10823/07-04-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη, για την υποστήριξη του έργου «Πρόσθετες Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Έργων και Δράσεων ΕΛΚΕ» (Κ/Ε 80511)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 10823/07-04-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη, για την υποστήριξη του έργου «Πρόσθετες Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Έργων και Δράσεων ΕΛΚΕ» (Κ/Ε 80511) και ανάλυση ως ακολούθως:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 10823/07-04-2021)

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη δήλωση