“Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού, για την «Εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Προμήθεια παροχής υπηρεσιών – Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)».”

“Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού, για την «Εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Προμήθεια παροχής υπηρεσιών – Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)».”

Τεύχος Διακήρυξης

ΤΕΥΔ

Ερώτημα Απάντηση 01 (21-02-2020)

Ερώτημα Απάντηση 02 (21-02-2020)