Διακήρυξη ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας, άνω των ορίων για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου οικονομικού – λογιστικού – φοροτεχνικού – επιχειρησιακού και σχετικού περιεχομένου. Υπηρεσιών καθημερινής υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας στο προσωπικό του ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ σε θέματα λογιστικά – φοροτεχνικά, υπηρεσιών για τη συνεχή βελτίωση της οργάνωσης και των παρεχομένων οικονομικών υπηρεσιών του ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ», για το χρονικό διάστημα από 16/07/2020 έως και 15/07/2022, με δικαίωμα προαίρεσης/παράτασης με τους ίδιους όρους, για δώδεκα (12) μήνες, για το χρονικό διάστημα από 16/07/2022 έως και 15/07/2023, συνολικού προϋπολογισμού #306.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (#379.440,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)»

Διακήρυξη ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας, άνω των ορίων για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου οικονομικού – λογιστικού – φοροτεχνικού – επιχειρησιακού και σχετικού περιεχομένου. Υπηρεσιών καθημερινής υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας στο προσωπικό του ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ σε θέματα λογιστικά – φοροτεχνικά, υπηρεσιών για τη συνεχή βελτίωση της οργάνωσης και των παρεχομένων οικονομικών υπηρεσιών του ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ», για το χρονικό διάστημα από 16/07/2020 έως και 15/07/2022, με δικαίωμα προαίρεσης/παράτασης με τους ίδιους όρους, για δώδεκα (12) μήνες, για το χρονικό διάστημα από 16/07/2022 έως και 15/07/2023, συνολικού προϋπολογισμού #306.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (#379.440,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)»

Διακήρυξη ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας, άνω των ορίων για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου οικονομικού – λογιστικού – φοροτεχνικού – επιχειρησιακού και σχετικού περιεχομένου. Υπηρεσιών καθημερινής υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας στο προσωπικό του ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ σε θέματα λογιστικά – φοροτεχνικά, υπηρεσιών για τη συνεχή βελτίωση της οργάνωσης και των παρεχομένων οικονομικών υπηρεσιών του ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ», για το χρονικό διάστημα από 16/07/2020 έως και 15/07/2022, με δικαίωμα προαίρεσης/παράτασης με τους ίδιους όρους, για δώδεκα (12) μήνες, για το χρονικό διάστημα από 16/07/2022 έως και 15/07/2023, συνολικού προϋπολογισμού #306.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (#379.440,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)» Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 92193