Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 31877/20-10-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας για την υποστήριξη του έργου  «Υποστήριξη των Αναπτυξιακών Δράσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την Ενίσχυση των Υπηρεσιών της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, την Προβολή και Υποστήριξη των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και την Ενίσχυση των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου» (Κ/Ε 80993)...

Διακήρυξη ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας, κάτω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την προμήθεια εξοπλισμού (80955)   Τεύχος Διακήρυξης Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 31262/14-10-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου  «ΠΜΣ- Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων: Αειφορικός και Κοινωνικός Σχεδιασμός» (Κ/Ε 80570)και ανάλυση ως ακολούθως:   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 31262/14-10-2021) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη δήλωση  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 31211/14-10-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου «ΠΜΣ Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία» (Κ/Ε 80713)και ανάλυση ως ακολούθως:   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 31211/14-10-2021) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη δήλωση  ...

"Διακήρυξη ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας, κάτω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την προμήθεια εξοπλισμού (80779)"   Τεύχος Διακήρυξης Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)    ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 28988/24-09-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου  «HORIZON 2020_ Εργαλεία Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες Διασωστών, για Υποστήριξη Επιχειρήσεων σε Δυσμενή και με Έλλειψη Υποδομών Περιβάλλοντα _RESCUER» (Κ/Ε 80960) και ανάλυση ως ακολούθως:   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 28988/24-09-2021) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη δήλωση  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 28408/21-09-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου «Horizon 2020_First Responder Advanced Technologies for Safe and Efficient Emergency Response_Faster» (Κ/Ε 80618) και ανάλυση ως ακολούθως:   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 28408/21-09-2021) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη δήλωση  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 28403/21-09-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου «Π.Μ.Σ. Επιστήμη Οίνου και Ζύθου» (Κ/Ε 80707) και ανάλυση ως ακολούθως:   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 28403/21-09-2021) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη δήλωση  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 28351/21-09-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για την υποστήριξη του έργου  «Πρόσβαση: Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών ΠΑΔΑ» (Κ/Ε 80752) και ανάλυση ως ακολούθως:   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 28351/21-09-2021) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη δήλωση  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 27497/10-09-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας ανταποδοτικής υποτροφίας για την υποστήριξη του έργου  «Ανάπτυξη Ευφυούς Πλατφόρμας για την Ολιστική Διαχείριση του Πλέγματος Ενέργειας & Νερού σε Νησιωτικές Περιοχές- DarWEN_T2ΕΔΚ-01578» (Κ/Ε 80820)και ανάλυση ως ακολούθως:   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 27497/10-09-2021) Έντυπο πρότασης Υπεύθυνη δήλωση    ...