Ματαίωση της υπ’ αριθμ. 22800/23-07-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος