Απόφαση αποδοχής προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 31877/20-10-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Απόφαση αποδοχής προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 31877/20-10-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Απόφαση αποδοχής προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 31877/20-10-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.