Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 32277/22-10-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 32277/22-10-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 32277/22-10-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΕΕ 42 12 11 21 Θ. 9.1