Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη της υπ’ αριθμ 119508/22-10-2019πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη της υπ’ αριθμ 119508/22-10-2019πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη της υπ’ αριθμ 119508/22-10-2019πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.