Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 123536/13-12-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «Σεμινάριο Επιμόρφωσης στη Χρήση Συστημάτων CAD-CAM LECTRA»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 123536/13-12-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «Σεμινάριο Επιμόρφωσης στη Χρήση Συστημάτων CAD-CAM LECTRA»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 123536/13-12-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «Σεμινάριο Επιμόρφωσης στη Χρήση Συστημάτων CAD-CAM LECTRA»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΑΤΟΜΟ ΕΡΓΟΥ 80703

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Υπεύθυνη Δήλωση