Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 121543/25-11-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ «Δημόσια Οικονομική & Πολιτική»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 121543/25-11-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ «Δημόσια Οικονομική & Πολιτική»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 121543/25-11-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ «Δημόσια Οικονομική & Πολιτική»

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη Δήλωση