Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 121464/22-11-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «Reinforcing Cooperation with Eastern Partnership Countries on Bridging the Gap Between Research and Innovation for Secure and Inclusive Societies Secure R2I»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 121464/22-11-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «Reinforcing Cooperation with Eastern Partnership Countries on Bridging the Gap Between Research and Innovation for Secure and Inclusive Societies Secure R2I»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 121464/22-11-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «Reinforcing Cooperation with Eastern Partnership Countries on Bridging the Gap Between Research and Innovation for Secure and Inclusive Societies Secure R2I»

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη Δήλωση