Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 120853/13-11-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου Π.Μ.Σ «Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 120853/13-11-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου Π.Μ.Σ «Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΑΤΟΜΟ ΙΔΟΧ 80599

Έντυπο Πρότασης

Υπεύθυνη Δήλωση